ವಿ.ಜ.ನಿ.ನಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ

15 ಜೂನ್ 2017 ರಂದು, ನಂ: 148, ಎಂಬೆಸಿ ಸ್ವ್ಕೇರ್, ಇನ್‍ಫೆಂಟ್ರಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ನೂತನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.