ಇಂಡಿಯ ವಾಟರ್ ವೀಕ್ – 2017

ವಾರ್ಷಿಕ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಂಡಿಯ ವಾಟರ್ ವೀಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ, ನದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 14ರ ದಿನಗಳಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

  • ನೀರು, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಭದ್ರತೆ-ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆ.
  • ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗಾಗಿ ನೀರು.
  • ಸಮರ್ಥನೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ.
  • ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ.