ಸಾಮಾನ್ಯ/ಆಡಳಿತದ ಆದೇಶಗಳು/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳ/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳ/ಸುತ್ತೋಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ / ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1 ವಿಜನಿನಿ ರಚನೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ (ಕನ್ನಡ) 20-08-16
2 ವಿಜನಿನಿ ರಚನೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ (English) 20-08-16
3 ವಿಜನಿನಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂದು ಕಂಪನಿಯ ನಿಬಂಧಕರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು 20-10-16
4 ವಿ.ಜ.ನಿ.ನಿ ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ – ಕನ್ನಡ 18-11-16
5 ವಿ.ಜ.ನಿ.ನಿ ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ – English 18-11-16
6 ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಶಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 15-06-16
7 ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ 20-02-17
8 ನೋಂದಾಯಿತ ಕನೀನಿನಿಯಿಂದ ವಿಜನಿನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶ 24-12-16  
9 ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕಾಧಿಕಾರಿ, ವಿಜನಿನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಂದು ಪುನರ್‍ವಿನ್ಯಾಸ 27-01-17 & 15-02-17
10 ಕನೀನಿನಿ ಯಿಂದ ವಿಜನಿನಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಛೇರಿಗಳು/ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳು 30-12-16
11 ವಿಜನಿನಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಕುರಿತ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ 22-12-16
12 ವಿಜನಿನಿಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಕುರಿತ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ 22-12-16
13 ವಿಜನಿನಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಳ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ 05-10-16
14 ವಿಜನಿನಿಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕನೀನಿನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶ 24-12-16
15 ವರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾತರಿಸಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ ತುಮಕೂರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು 29-07-16
16 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 25-03-17
17 ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಛೇರಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, (ವಿನ್ಯಾಸ) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ವಿಜನಿನಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ 24-12-16
18 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಕಾರಂಜಾ ವೃತ್ತ, ಬೀದರ್ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವೃತ್ತ, ತುಮಕೂರು ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 28-11-14
19 ಕೇಂದ್ರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಾಂಗಣ ಅಥವಾ ಅಂಗಳವನ್ನು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 17-04-08
20 ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 21-06-07 & 21-07-07
21 ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಅಥಣಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 03-02-15
22 ನಿಗಮೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಮತ್ತು ಗಾಯಿತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಜನಿನಿಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 04-03-14
23 ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜನಿನಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಜನಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 20-05-17
24 ಐ.ಡಬ್ಯ್ಲೂ.ಆರ್.ಎಂ ನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು 03-08-10
25 ವಮನೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ 26-04-21
26 ವಮನೇ ನಿಯಮಗಳು 26-04-21

ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು/ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ/ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
1 ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ (ಇ.ಆರ್.ಸಿ) ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ರಚನೆಗಳ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ 15-03-17
2 ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 24-12-16
3 ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರ್ಯಾಯ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ 09-06-16
4 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಕುರಿತು 09-06-16

ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ವಿಜನಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು  
2 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯವ್ಯಯದ ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2016-17 22-02-17
3 ವಿಜನಿನಿ ಗೆ 2016-17 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 300 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳ ಅವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡುವುದು. 08-03-17
4 ಹೆಚ್ಆರ್ಎಮ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು 21-11-15
5 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2017-18ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆ 17-05-17
6 ಕನೀನಿನಿ ಯಿಂದ ವಿಜನಿನಿ ಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಡತಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ 25-01-17
7 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಜನಿನಿ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು 27-01-17
8 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 22-10-11
9 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 18-01-07
10 ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರ ಕುರಿತು 12-05-14
11 ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಖಾತೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದು 30-10-12
12 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು, ಸಮಾಜಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 30-01-17

ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ/ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
1 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 13-07-12
2 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 17-02-14
3 ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ (ಉಬ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾಪುರ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 23-08-03
4 ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುª ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 15-09-08
5 ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 06-03-15
6 ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ತೆರವು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 05-01-10
7 ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ನಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ 05-02-11
8 ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು 13-01-11

ಎಸ್‍ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‍ಪಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಹೆಸರು/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ/ಸುತ್ತೋಲೆ ಸ.ಆ/ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
1 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‍ಸಿಪಿ) ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಟಿಎಸ್‍ಪಿ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕಾಯ್ದೆ 2013
2 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‍ಸಿಪಿ) ಮತ್ತು (ಟಿಎಸ್‍ಪಿ) ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಕನ್ನಡ) ಕಾಯ್ದೆ 2013
3 ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು 08-05-17

ನಬಾರ್ಡ್ & ಎಸ್‍ಡಿಪಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಹೆಸರು/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ/ಸುತ್ತೋಲೆ ಸ.ಆ/ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
1 ನಬಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ 22-11-15
2 ಡಾ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ/ಶಿಪಾರಸ್ಸುಗಳು