ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಹಣಕಾಸಿನ ತಃಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು