ಇ-ಆಡಳಿತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದಲ್ಲದೇ, ಇದರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವ, ಅಗತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ

+ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

+ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‍ ಗಳು

ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

+ ಇನ್ನು ಓದಿ

ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

+ ಈಗ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರು

+ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿ

+ ಎಲ್ಲಾ ಹರಾಜು