ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

1 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್
2 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳು

3 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ

4 ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ ಕುಂದರ್  ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ವಿ.ನಾಗವೀಣಾ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ
6 ಶ್ರೀ ಎನ್ ರಾಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

7 ಎಂ.ಜಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್
8 ಶ್ರೀ ಎಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್  ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತ ನಂ.1, ಬಿ.ಆರ್.ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
9   ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತ ನಂ.2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ತುಮಕೂರು

10 ಶ್ರೀ. ಮಾದವ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್
11 ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಚ್  ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವೃತ್ತ, ತುಮಕೂರು