ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ:

ಕ್ರಮ.ಸಂ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಪದ ನಾಮ ವಿಳಾಸ ರಿಂದ
1 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
19/08/2019
2  —- ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
07/03/2020
3 ಶ್ರೀ.ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
05/08/2019
4 ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎಂ.ವಿಜಯ್ ಬಾಸ್ಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು
18/07/2018
5 ಶ್ರೀ.ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
20/10/2016
6 ಶ್ರೀ.ಐ.ಎಸ್.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
20/10/2016
7 ಶ್ರೀ.ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
18/08/2019
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ: ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ,
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
06/08/2018
9 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಚೆಲುವರಾಜು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನೀಯರ್,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577205
18/08/2018
10 ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಗಂಗಾದರಯ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್, (ನಿ) ಐ.ಐ.ಟಿ.ಖಾನ್‍ಪುರ,
ತುಮಕೂರು-572103
18/08/2018